DISTRIBUCIÓ DELS TREBALLS I LES RESPONSABILITATS

Com es visibilitzen i reconeixen els diferents treballs i tasques als nostres col·lectius?

A) Distribució de responsabilitats i tasques (La Ciutat Invisible SCCL)

Aquesta dinàmica és recomanable per situacions conflictives on hi ha sobrecàrrega de treball i una distribució no-corresponsable de tasques, sobre tot des d’un punt de vista feminista. Es produeix un fet molt habitual per mimetisme amb les dinàmiques pròpies del capitalisme patriarcal: la distribució desigual de les tasques reproductives a la nostra organització.Per aquest motiu és important dibuixar un organigrama on tinguem en compte totes les tasques productives i reproductives, per això és important seguir dos passes :

1. Llistar totes les tasques que fem, organitzar-les per blocs i comptabilitzar les hores/setmanals o mensuals, segons cada organització, destinades a la seva execució.Un cop tinguem totes les tasques, organitzar-les per blocs funcionals.

 

2. Assignar equitativament a totes les persones membres tasques reproductives de l’organització i a poder ser, abonar-les econòmicament com a part del salari.

El dia a dia provoca molt sovint que reproduïm lògiques capitalistes de les quals volem defugir, on ens menystenen les tasques reproductives de manera sistemàtica provocant a mig termini una insostenibilitat del projecte, sobre tot per a aquelles persones que de manera invisible estan desenvolupant-les.

Un organigrama, tot i que sigui informal, en aquelles organitzacions pot ser aquest:

Amb aquesta dinàmica volem ajudar a obtenir un organigrama funcional corresponsable que ens faciliti fer sostenible el dia a dia:

Recomanem que l’organigrama que elaboreu respongui a les següents preguntes de manera afirmativa:

– En cas de malaltia d’una sòcia o treballadora, la cooperativa pot continuar amb el seu funcionament ordinari?

– Existeixen tasques productives o reproductives rotatòries?

– Les tasques de representació són rotatòries?

– En cas de conflicte, sabem quines persones tenen encomanades la seva gestió?

Per últim, a tall d’exemple, us facilitem l’organigrama de la Xarxa d’Economia Solidària treballada al 2016 on s’aplica un paradigma d’organigrama més corresponsable, en el qual s’identifiquen les feines productives i reproductives que fan possible dia a dia de l’entitat.

B) Altres eines per distribuir les tasques

De l’iceberg a l’engranatge: visibilitzant les tasques que fan possible la sostenibilitat de l’entitat (LaFede)

Recollida a la «Guia d’autodiagnosi per a organitzacions socials» publicada per LaFede.cat planteja la necessitat de ser conscients de totes les tasques que desenvolupem a l’entitat: quines són, qui les fa, com estan reconegudes i què comporten en termes de malestar o benestar.

Els treballs i les tasques que desenvolupem a les entitats estan organitzades per una jerarquia androcèntrica que atorga un determinat valor i reconeixement a cada tasca: les associades als rols tradicionalment assignats als homes (clarament reconegudes com a productives) són públiques, visibles i ben valorades, mentre que les associades als rols tradicionalment assignats a les dones (aquelles de caire més reproductiu, que possibiliten el benestar i la sostenibilitat de l’entitat) són les més invisibilitzades i pitjor valorades.

Mitjançant aquesta dinàmica es volen reconèixer totes les tasques necessàries per al funcionament d’una entitat, així com la distribució interna que en fem, afecten de manera clara en el benestar o malestar de les persones, la seva autoestima i reconeixement dins l’entitat, així com el seu desenvolupament professional.