Responsabilitat vers la cura
Dinàmica de visions compartides

La definició estratègica compartida del projecte ens ajudarà a prevenir conflictes i a identificar elements que es necessiten treballar amb major profunditat dintre del nostre col·lectiu per consolidar la sostenibilitat del nostre projecte. Per aquest motiu considerem imprescindible fer un treball de definició estratègica de manera periòdica -tant a l’etapa inicial del projecte, com en moments de creixement, i consolidació- que tingui com a resultat l’elaboració d’una bona planificació de visions consensuades amb l’objectiu de treballar en clau de corresponsabilitat.

Recomanem l’ús d’aquesta dinàmica no només en la definició inicial del projecte per part del propi col·lectiu, sinó què és del tot necessari realitzar aquest treball de manera constant, fent seguiment almenys anualment dels compromisos, incorporant així els canvis en la vida interdepenent de les persones que configuren el col·lectiu.

Considerem que aquesta dinàmica es troba encabida dintre del paradigma d’organització solidària i les seves pràctiques com son: la corresponsabilitat, la distribució equilibrada de tasques, compartir les responsabilitats i sabers dintre del col·lectiu, amb especial sensibilitat a la diversitat de les persones membres i a la necessitat de treballar per la cura de les mateixes.

En aquest sentit, és important realitzar un treball per donar visibilitat a totes les visions individuals i reconèixer quines d’aquestes són col·lectives i compartides pel projecte. Les visions compartides seran les necessitats i desitjos assumides col·lectivament que s’han d’anar cobrint des el projecte per tal de que aquest sigui sostenible individual i col·lectivament. No pensant en clau de majories, sinó en clau de reconeixement de la diversitat, de realitats i de processos per assolir dites fites.

Realitzar una bona planificació estratègica, entesa com plantejar un escenari de present i futur, i les estratègies per assolir aquest escenari a curt, mig i llarg termini (uns 0-3-6 anys), incloent aquesta visió de corresponsabilitat serà clau per la sostenibilitat de l’equip.

 

Per això és necessari identificar en el nostre projecte:

– Quina és la missió?

La missió ha de definir qui som, el perquè ens apleguem dins d’una organització i ens proposem actuar socialment. L’hem de poder definir en unes poques línies, en un sol paràgraf, per poder ser recordada fàcilment per tots els nostres col·laboradors.

– Quina és la visió compartida?

Conjunt de necessitats i desitjos individuals que tenim avocats al projecte que són assumits de manera compartida i col·lectiva. Aquest ens marcarà el nivell de creixement, les maneres d’organitzar-nos, etc.

– Quins són els valors?

Els valors són els principis que configuren la nostra activitat.

 

Aquesta taula us pot servir per treballar-hi:

Descarrega