Espai d’emmagatzematge, formació i taller de recuperació de materials i treball comunitari

Andròmines té el convenciment que la Nau Vila Besòs ha de ser un projecte escalable a escala de ciutat i reproduïble a altres districtes, generant així una xarxa de naus d'intercanvi.

Nau Vila Besòs

La Nau Vila Besòs és un equipament municipal impulsat pel Districte de Sant Andreu i Barcelona Activa que s’inicia el 2018 com a resposta a una demanda de les entitats del districte, les quals pateixen una manca d’espai per a l’emmagatzematge de material. Després d’un temps de diàleg entre administració i entitats, es presenta la proposta de llogar una de les naus del polígon de Bon Pastor per donar forma a un projecte d’emmagatzematge, d’economia circular entre entitats i d’espai de formació i taller de recuperació de materials i treball comunitari.

L’Ajuntament lloga la nau, inverteix en la rehabilitació de la planta baixa per a adaptar-la als usos futurs i oferta una licitació pública restringida a entitats d’inserció per a la gestió i dinamització de l’espai, que guanya Andròmines.

La dinamització de la Nau es realitza a través de l’entitat gestora, qui proposa activitats i coordina les formacions i tallers duts a terme per part de les entitats membres, moltes vegades entorn de temes de gestió associativa, participació en relació amb la gestió de la mateixa entitat o tallers adreçats a la ciutadania general entorn l’economia circular, medi ambient, etc.

La nau ofereix també un espai d’emmagatzematge i préstec. Aquest espai és compartit per Districte, però, principalment, entre entitats que no tenen suficient lloc en les seves seus per a guardar el material de les seves activitats. Part d’aquest material és prestat també entre entitats.

En els pocs anys de funcionament i, tenint en compte la pandèmia, la Nau integra a 100 entitats sòcies i un alt volum d’activitats. Només l’any 2021 van fer ús de la nau més de 1300 persones i gairebé setanta entitats han fet ús del magatzem. S’ha generat també un gran nombre d’activitats i tallers que ha permès la implicació de més de 30 entitats i de gairebé 300 participants.

La implicació i coneixement previ que Andròmines té del territori, així com dels àmbits del projecte (inserció i economia circular), ha estat primordial pel disseny i desenvolupament del projecte i ha permès dibuixar un horitzó a curt i mitjà termini.

Nom del Projecte:  Nau Vila Besòs

Web: https://andromines.net/la-nau-vila-besos/

Forma jurídica: Licitació pública per a empreses d’inserció

Sector: Inserció, formació i economia circular

Any d’inici del projecte: 2018

Governança

Per participar del projecte, les entitats interessades han de demanar-ho formalment a través d’una sol·licitud i fer-se sòcies. L’adhesió és gratuïta, però es demana una contraprestació per a l’ús de l’espai que es pot retornar en forma de tallers, activitats o prestació de material.

Els requisits per ser sòcies venen marcats pel Districte que, després d’una primera valoració per part de l’entitat gestora, aprova les noves sol·licituds d’entrada. Aquests criteris han estat redefinits al llarg d’aquests gairebé quatre anys per a obrir-los a un univers d’actors més ampli i divers, ja que d’inici el projecte restringia la participació en la Nau només a entitats jurídiques i amb seu al Districte.

El projecte compta amb dos actors públics directament involucrats, Barcelona Activa i el Districte de Sant Andreu, que es coordinen amb Andròmines per marcar les prioritats i les estratègies de gestió. El Districte assumeix el pagament del lloguer de la Nau (actualment de titularitat privada) i algunes partides de petit manteniment. Barcelona Activa és qui treu la licitació per al pagament dels costos de gestió de personal, que ara com ara poden cobrir un sou i mig. En l’actualitat, tenen un contracte de serveis de dos anys prorrogable a dos més i que finalitza el juny de 2024.

El projecte està força arrelat al territori a partir d’aliances amb altres actors del barri com la Fabra i Coats o Sinèrgics. També hi consten com a sòcies altres equipaments de proximitat i els centres cívics. L’equip valora molt positivament la relació amb els equipaments perquè a partir d’aquesta connexió es poden aconseguir el contacte amb noves entitats de Sant Andreu.

Sostenibilitat

Andròmines té el convenciment que la Nau Vila Besòs ha de ser un projecte escalable a escala de ciutat i reproduïble a altres districtes, generant així una xarxa de naus d’intercanvi. Per altra banda, hi ha potencials línies de treball per a la inserció, en la formació en temes relacionats amb l’economia circular i de reparació d’objectes, sobretot tecnològics.

Un dels inconvenients per a la rèplica de la Nau Vila Besòs és la manca d’espai en alguns districtes, dificultant la possibilitat de disposar d’una nau o recinte d’aquestes dimensions.

L’inconvenient principal per a l’escalabilitat són les diferents concepcions del projecte que hi ha per part del Districte i de l’entitat gestora. Andròmines té la sensació que el projecte podria ser molt més potent i incorporar nous serveis i actors. En aquest sentit, han anat obrint i connectant el projecte, flexibilitzant criteris, incorporant actors no estrictament del territori, etc. L’Ajuntament, per la seva banda, creu que la necessitat inicial està coberta amb el projecte actual definit i és més reticent a la seva escalabilitat. Això també es veu reflectit en el debat sobre pressupostos: Districte creu que hi destina suficients recursos mentre que Andròmines ha acabat invertint recursos propis per la rehabilitació del primer pis de la nau, ara com ara en desús perquè no és practicable.