Licitacions: un àmbit poc explorat per projectes de l’ESS

23 de gener de 2024

Molts projectes de l’economia social tenen cert respecte o temor davant la idea de presentar-se a les licitacions. S’ha generalitzat la idea que aquestes ofertes de contractació públiques estan destinades únicament a grans empreses, i és normal si tenim present que molts d’aquests contractes els acaben guanyant empreses que tenen capacitat per ajustar molt els preus, en detriment dels drets i els sous de les seves treballadores. 

Però la burocràcia, el llenguatge excessivament tècnic dels plecs i les dificultats per entendre les fórmules de pressupost fa que molts projectes llencin la tovallola abans d’intentar-ho. 

Per posar remei a aquesta situació l’Associació Dincat, la Confederació, la Federació ECAS, la FEICAT i la Federació ECOM van elaborar la guia ‘Comença a licitar!’, on es detallen les claus d’aquest procés. Aquesta publicació s’emmarca en l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030, liderada per l’AESCAT i l’Ajuntament de Barcelona

Aquesta guia és una molt bona eina per entendre els procediments, els tipus de licitacions, els requisits que cal tenir per demostrar solvència, els terminis, les fórmules, etc.

On es publiquen les licitacions?

Les licitacions són de caràcter públic i, per tant, s’han de publicitar en alguna de les plataformes que les centralitzen. És interessant subscriu-res als avisos previs i als anuncis de licitació. En totes les plataformes es poden programar avisos segons diversos filtres: temàtica, àrea, paraula clau, etc.

Qui pot licitar?

Els requisits que els projectes o les entitats han de complir per poder licitar no són massa complexos. Per començar, cal estar legalment constituïda. També cal tenir la solvència econòmica, tècnica o professional especificada als plecs, trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i no incórrer en cap prohibició legal de contractació. És important assegurar-se que es pot demostrar documentalment les diferents solvències que els plecs especifiquen, ja que serà d’obligada presentació en cas de guanyar la licitació. 

RELI? ROLECE?

Estar inscrit al Reli o al Rolece és un dels requisits que les licitacions solen demanar. Es tracta de registres electrònics que gestionen les administracions. En la majoria de les licitacions no cal estar donada d’alta en el moment de presentar-se, però si cal aportar la documentació assegurant que s’ha iniciat el tràmit per formar-ne part. 

  • RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores): És un registre administratiu electrònic que gestiona la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya. El RELI conté informació rellevant sobre la personalitat jurídica, capacitat, representació i solvència de les empreses que desitgen contractar amb les administracions públiques i el seu sector públic. Disposició de l’òrgan de contractació.
  • ROLECE (Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic) És un registre electrònic que té per objecte la inscripció de les dades i circumstàncies que resultin rellevants per acreditar les condicions d’aptitud d’empreses i empresaris per a contractar amb les administracions públiques i altres organismes i entitats del sector públic, incloses les facultats dels seus representants i apoderats, així com l’acreditació de tot això davant qualsevol òrgan de contractació del sector públic.

Si esteu decidides a presentar-vos a algun procés de licitació us recomanem que seguiu la guia i que la tingueu a mà com a document de consulta recurrent, ja que us pot servir d’ajuda en diverses ocasions. 

Altres materials que us poden interessar són