Ja està oberta la convocatòria de subvencions per a la incorporació de sòcies a les cooperatives i societats laborals

1 de juliol de 2024

Ja s’ha obert la convocatòria de subvencions per la incorporació de sòcies treballadores o sòcies de treball a les cooperatives i/o societats laborals, inscrites al registre corresponent i amb activitat o seu social a Catalunya. El termini s’ha de formalitzar en línia i acaba el proper 3 de juliol a les 14h.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

  • Declaració responsable d’ajuts de minimis dels darrers tres exercicis i vinculació amb altres entitats (G346NIA-480).
  • Full de domiciliació bancària degudament diligenciat, d’acord amb el model del Departament d’Economia i Hisenda, i segellat per l’entitat financera. Aquest full només s’haurà d’aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita una subvenció al Departament d’Empresa i Treball.
  • Si s’escau, als efectes de valoració del projecte, el pla de formació d’acollidfreea de les persones sòcies de l’empresa sol·licitant, amb especial èmfasi en la formació societària i en gestió empresarial.
  • Si s’escau, als efectes de valoració del projecte, la descripció de les activitats relacionades amb la contribució a la millora del medi ambient i/o memòria de sostenibilitat, certificació mediambiental o de qualitat, o indicació del lloc web on poder tenir accés al document.
  • Si s’escau, fotocòpia de la resolució per la qual s’abona la prestació per desocupació en la seva modalitat de pagament únic.
  • Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l’Administració una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.

Podeu formalitzar el tràmit i consultar-ne els requisits aquí.