Fins el 21/6 -Subvencions a noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de Barcelona

4 de juny de 2019

Obert el termini per a la concessió de subvencions a treballadors i treballadores autònomes i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona per donar suport a l’inici de la seva activitat econòmica.

L’Ajuntament de Barcelona vol donar suport a les persones en situació d’atur i empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals) o noves persones sòcies de cooperatives de treball associat, en els termes i en les condicions previstes a les bases reguladores aprovades per la Comissió de Govern en data 2 de maig de 2019.

S’obre el termini per presentar-hi sol•licituds, del dia 20 de maig al 21 de juny de 2019.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics que s’han d’emplenar.

>> Bases de la convocatòria

>> Sol·licitud

 

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el dia 21 de juny de 2019

 

2. FINALITAT L’Ajuntament de Barcelona impulsa el Programa “BARCELONA: FOMENT DE L’INICI DE NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA PER A TREBALLADORS I TREBALLDORES AUTÒNOMES”, com un programa que té com a finalitat incentivar la nova activitat econòmica i l’increment de l’ocupació efectiva mitjançant el foment de l’autoocupació de les persones desocupades de la ciutat de Barcelona.

 

5. SOL∙LICITANTS I BENEFICIÀRIES Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases aquelles persones físiques que trobant-se en situació d’atur i empadronades a la ciutat de Barcelona, com a mínim tres mesos abans de l’alta fiscal, hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors o treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals) a partir del dia 1 de juliol de 2017, que no hagin estat donats d’alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) per la mateixa activitat durant l’any anterior a la data d’alta i que l’alta fiscal sigui o s’hagi produït a la ciutat de Barcelona. S’entendran també beneficiàries del programa les noves persones sòcies de cooperatives de treball associat enquadrades en el RETA que acompleixin les mateixes condicions d’alta.

 

6. CONDICIONS I REQUISITS Podran obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases les persones físiques que, trobant-se en situació d’atur i empadronades a la ciutat de Barcelona, iniciïn una nova activitat B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 15-5-2019 CVE 2019016519 Pàg. 3-10 https://bop.diba.cat A Pàgina 3 econòmica com a treballadors o treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals) o, de forma col·lectiva, noves persones sòcies de cooperatives de treball associat que compleixin les condicions següents:
Disposar d’alta d’activitat (model 036/037) o Document Únic Electrònic a efectes fiscals a la ciutat de Barcelona a partir del dia 1 de juliol de 2017 i de forma continuada fins al moment de la sol·licitud. ÿ Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Barcelona, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les empreses.
No haver estat donat d’alta en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) per la mateixa activitat en l’any anterior a la data d’alta fiscal.
– Estar empadronat/da en la ciutat de Barcelona en el moment de la sol·licitud i com a mínim tres mesos abans de l’alta fiscal.
– Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona, un cop exhaurits els terminis.
– Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.
– Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes a mínimis (articles 107 i 108 del Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013), segons la qual l’entitat beneficiària no podrà rebre més de 200.000 € en concepte de mínimis durant un període de tres anys.

 

9. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ La quantia de la subvenció màxima serà de 3.600 € per a aquelles persones físiques en situació d’atur empadronades a la ciutat de Barcelona que iniciïn una nova activitat econòmica com a treballadors o treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals) o noves persones sòcies de cooperatives de treball associat i de 4.000 € en cas de tenir una edat igual o inferior a 30 anys o igual o superior 40 anys.