Distribució de treballs i responsabilitats
Distribució de responsabilitats i tasques

Aquesta dinàmica és recomanable per situacions conflictives on hi ha sobrecàrrega de treball i una distribució no-corresponsable de tasques, sobre tot des d’un punt de vista feminista. Es produeix un fet molt habitual per mimetisme amb les dinàmiques pròpies del capitalisme patriarcal: la distribució desigual de les tasques reproductives a la nostra organització.Per aquest motiu és important dibuixar un organigrama on tinguem en compte totes les tasques productives i reproductives, per això és important seguir dos passes :

1. Llistar totes les tasques que fem, organitzar-les per blocs i comptabilitzar les hores/setmanals o mensuals, segons cada organització, destinades a la seva execució.Un cop tinguem totes les tasques, organitzar-les per blocs funcionals.

2. Assignar equitativament a totes les persones membres tasques reproductives de l’organització i a poder ser, abonar-les econòmicament com a part del salari.

El dia a dia provoca molt sovint que reproduïm lògiques capitalistes de les quals volem defugir, on ens menystenen les tasques reproductives de manera sistemàtica provocant a mig termini una insostenibilitat del projecte, sobre tot per a aquelles persones que de manera invisible estan desenvolupant-les.

Un organigrama, tot i que sigui informal, en aquelles organitzacions pot ser aquest:

Amb aquesta dinàmica volem ajudar a obtenir un organigrama funcional corresponsable que ens faciliti fer sostenible el dia a dia:

Recomanem que l’organigrama que elaboreu respongui a les següents preguntes de manera afirmativa:

– En cas de malaltia d’una sòcia o treballadora, la cooperativa pot continuar amb el seu funcionament ordinari?

– Existeixen tasques productives o reproductives rotatòries?

– Les tasques de representació són rotatòries?

– En cas de conflicte, sabem quines persones tenen encomanades la seva gestió?

Per últim, a tall d’exemple, us facilitem l’organigrama de la Xarxa d’Economia Solidària treballada al 2016 on s’aplica un paradigma d’organigrama més corresponsable, en el qual s’identifiquen les feines productives i reproductives que fan possible dia a dia de l’entitat.