El departament de Treball, Afers social i Families ha fet públic avui l’aprovació d’un nou ajut econòmic extraordinari destinat a les persones autònomes i microempreses a les que també es poden acollir aquelles cooperatives que tinguin a les seves sòcies treballadores en règim d’autònoms.

Concretament, les persones sòcies de les cooperatives de treball associat que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis treballadors. No podran sol·licitar l’ajut les cooperatives que el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies sigui superior a 6 (mitjana de l’any 2019).

L’ajut serà en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros.

Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.

La prestació no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.

IMPORTANT: Les ajudes es concediran per ordre de sol·licituds i fins que s’esgoti la partida econòmica disposada amb aquesta finalitat. La presentació de sol·licituds s’obrirà en els propers dies.

Per més informació consulteu la web del departament