ESS Transformadora

Pràctiques d'intercooperació, econonomies feministes i transició ecosocial

Pràctiques inspiradores des de l’Economia Social i Solidària dutes a terme per cooperatives o iniciatives que aporten un potencial transformador apostant per formes de fer i de ser que reforcen els valors cooperatius com les pràctiques intercooperatives, la gestió democràtica, el foment de la formació o l’interès per la comunitat.